ORTHODOX NAMEDAYS
today 04/05/2015 : Melia
tomorrow 05/05/2015 : Eirinaios, Eirene, Eirini, Irene, Irini, Rene, Rena, Renia, Rhenia, Efraim, Efrem
--- end ---