ORTHODOX NAMEDAYS
today 24/01/2017 : Zosimas, Zosimus, Xenis, Xeni, Xenia, Philon
tomorrow 25/01/2017 : Grigoris, Grigorios, Gregory, Gregorios, Gregoris, Golis, Gregor, Margarita
--- end ---