ORTHODOX NAMEDAYS
today 02/07/2016 : no widely known nameday
tomorrow 03/07/2016 : Zoumboulia, Yakinthos, Anatolios, Anatolius, Anatol
--- end ---