ORTHODOX NAMEDAYS
today 26/05/2016 : Alfaios, Alfeos, Sinesios, Karpos
tomorrow 27/05/2016 : Alypios, Ioannis Rossos
--- end ---