ORTHODOX NAMEDAYS
today 16/09/2014 : Efemia, Efimia, Lountmilla, Loudmila, Melina, Melitini, Melitina
tomorrow 17/09/2014 : Agathoklia, Agathoklea, Agape, Agapi, Agapios, Helpida, Olivianos, Olvianos, Olivia, Pantoleon, Pilefs, Peleas, Pisti, Sonia, Sonja, Sofia, Sonia, Fifi, Sofianos, Sofoula, Sofoulis
--- end ---