ORTHODOX NAMEDAYS
today 01/11/2014 : Anargyros, Anargyri, David, Damianos, Damian, Dionysos, Kosmas
tomorrow 02/11/2014 : Afthonios, Aphthonios, Aphthonius, Elpidiforos, Elpidoforos, Elpidiphorus, Elpidifora, Elpidofora, Elpidiphora, Pigasos, Pegasius, Pigasios, Pegasia, Pigasia, Anempodistos, Anebodistos, Anempodistus, Akindinos, Acindinos, Acindinous, Akindinous, Acindinus, Akindinus
--- end ---