ORTHODOX NAMEDAYS
today 01/10/2014 : Theresea, Romanos, Romana, Romani, Ananias, Hananiah, Nino
tomorrow 02/10/2014 : Iousta, Jousta, Justine, Ioustini, Kiprianos
--- end ---