ORTHODOX NAMEDAYS
today 31/07/2015 : Evdokimos, Iosif, Sifis, Freideriki, Frederiki, Frideriki, Freiderikos, Frederic, Frederich, Friderikos
tomorrow 01/08/2015 : Efkleos, Solomoni, Markelos, Elesa, Elessa
--- end ---