ORTHODOX NAMEDAYS
today 01/12/2015 : Areti. Aretousa, Theoklitos, Jacob, Filaretos, Philareti, Filareti, Naoum, Naoumis, Naouma, Naomi
tomorrow 02/12/2015 : Merope, Myropee, Solomon, Solomontas
--- end ---