ORTHODOX NAMEDAYS
today 02/09/2015 : Mamas
tomorrow 03/09/2015 : Anthimos, Aristea, Aristi, Arestia, Aristion, Aristeas, Arestis, Arhontia, Arhontion, Polidoros, Pheevos, Foibos, Foivos, Foivi, Phoebe
--- end ---