ORTHODOX NAMEDAYS
today 07/03/2015 : Efgenios, Eugenios, Evyenous, Evyeni, Ćugine
tomorrow 08/03/2015 : Hermis, Theofylaktos, Grigoris, Grigorios, Gregory, Gregorios, Gregoris, Golis, Gregor
--- end ---