ORTHODOX NAMEDAYS
today 31/08/2014 : no widely known nameday
tomorrow 01/09/2014 : Adamantios, Adamantia, Amanda, Athena, Athina, Akrivee, Antigone, Antigoni, Aspasia, Afrodite, Fregia, Diamando, Adamandia, Ada, Dioni, Dodone, Helpiniki, Erasmea, Erato, Evterpi, Thalia, Theano, Theonymphi, Jasmin, Yasmin, Jasmeen, Yasmeen, Ismini, Kaliroi, Kalisti, Kallisto, Clio, Kleonikos, Cleopatra, Kleopatra, Patra, Patroula, Cleo, Koralia, Mando, Mandi, Manto, Margarita, Marianthe, Meletios, Meletis, Melpmene, Moshoula, Ourania, Urania, Rania, Pandora, Pinelopi, Bilio, Polimnia, Polynike, Polyniki, Polyna, Polina, Polytimi, Timi, Rallis, Ralis, Rallia, Sapho, Simeon, Terpsihori, Haido, Haideftos, Hariklia, Haroula, Joshua, Jesus of Navi
--- end ---