ORTHODOX NAMEDAYS
today 09/12/2016 : Anais, Anna, Annita, Anneta, Aneza
tomorrow 10/12/2016 : no widely known nameday
--- end ---