ORTHODOX NAMEDAYS
today 26/08/2016 : Adriane, Adriani, Adrianos, Adrian, Nathalia, Natalia
tomorrow 27/08/2016 : Arcadia, Arkadia, Arcadios, Arkadios, Liberios, Liveris, Lyveris, Liverios, Liberis, Liberius, Phanourios, Osios, Osia
--- end ---